Kto sme

          Vizualizácia plánovanej novej budovy

KTO SME A ČO PRINÁŠAME


Adventisti siedmeho dňa sú známi svojou charitatívnou činnosťou, ktorú konajú prostredníctvom organizácie ADRA (Adventistická organizácia pre pomoc a rozvoj). ADRA je registrovaná v 113 krajinách sveta, vrátane SR. Poskytuje a koordinuje pomoc obetiam prírodných, vojnových a iných katastrof bez ohľadu na rasovú, politickú alebo náboženskú príslušnosť. Podporuje tiež všeobecný rozvoj tam, kde si to situácia vyžaduje. Cirkev adventistov pracuje vo väzniciach, kde pomáha jednotlivým ľuďom pri návrate do spoločnosti. Adventisti sú autormi osvetových a vzdelávacích programov (napr. Umenie zvládnuť stres, Ako prestať fajčit, protidrogové semináre, semináre o rodine, o manželských vzťahoch, o zdravej výžive a iné), ktorými prispievajú ku skvalitneniu života svojich spoluobčanov.

Cirkev adventistov siedmeho dňa sa usiluje o náboženskú slobodu a priestor pre život aj inak veriacich a zmýšľajúcich ľudí. Nesúhlasí s praktikami tých spoločenstiev, ktoré človeka využívajú, respektíve ho zbavujú slobodného rozhodovania. Adventisti zriaďujú a prevádzkujú školy (od základných až po univerzity), nemocnice, ambulancie, domovy dôchodcov, vydavateľstvá, rozhlasové stanice, výrobne zdravých potravín. Tým všetkým chcú zmierniť biedu ľudí a prispieť k zlepšeniu ich života. Adventisti si tiež prajú, aby spoločnosť využila to pozitívne, čo kresťanstvo prináša. Preto sa snažia predstaviť kresťanstvo aj ľuďom bez akéhokoľvek vyznania.


AKO ŽIJEME

Adventisti siedmeho dňa vyznávajú, že kresťanstvo musí zasiahnuť celého človeka, všetky oblasti jeho života. Preto kladú dôraz na životný štýl, ktorý predstavuje Biblia. Vážia si zdravie a chcú ho chrániť. Snažia sa žiť vyvážene, odmietajú to, čo človeku škodí, ako napr.alkohol, tabak, drogy, a podporujú zdravý spôsob života v jeho celistvosti. Keďže im záleží tiež na živote iných, zasadzujú sa za zdravé životné prostredie.

V dnešnej dobe, keď sú ohrozené základné hodnoty manželského života, zdôrazňujú prednosti manželstva a krásu pozitívnych medziľudských vzťahov v rodine. Rozvod nepovažujú za riešenie manželských kríz. Základom pevnej rodiny je odpustenie, láska a vedomé budovanie dobrých vzťahov.

Členstvo v cirkvi nie je pre adventistov len formálnou záležitosťou. Každý člen je súčasťou spoločenstva zboru, v ktorom môže nájsť zázemie. Bohoslužby sú jednoduché, ich jadro tvorí štúdium Písma svätého a kázanie Božieho slova.

Cirkev adventistov siedmeho dňa sa usiliuje o dôslednú uplatňovanie odluky cirkvi od štátu. Hospodársky je nezávislá od štátnych dotácií. Náklady na jej fungovanie a uvedené aktivity pokrývajú dobrovoľné príspevky veriacich.


V ČO VERÍME

Adventisti siedmeho dňa spolu so všetkými kresťanmi zakladajú svoju vieru na Ježišovi Kristovi. Veria, že Boh stvoril dokonalý svet a človeka so slobodnou vôľou. Človek sa však od Boha odvrátil. Boh ako milujúci otec sa rozhodol urobiť všetko preto, aby mu pomohol nájsť cestu späť.

Adventisti veria, že všetkých 66 kníh Biblie – Starej i Novej zmluvy – tvorí jeden celok. Biblia poskytuje všetky informácie o Božom pláne s týmto svetom. Obsahuje tiež mnoho rád pre šťastný život človeka a dobré medziľudské vzťahy. I keď ju písali ľudia, adventisti veria, že pisateľov inšpiroval Boh. Písmo Sväté je pre adventistov pravidlom viery i života.

Na základe mnohokrát opakovanej biblickej správy veria, že Ježiš Kristus sa osobne a viditeľne vráti na našu zem. Neurčovali a neurčujú dátum Kristovho príchodu, ale na základe biblických proroctiev očakávajú, že to bude skoro. Nezdôrazňujú koniec sveta, ale začiatok nového, lepšieho života. Očakávanie 2.Kristovho príchodu ich motivuje k aktivite. Nádej na blízky príchod Ježiša Krista je obsiahnutá v názve cirkvi („Adventus“ – lat.znamená „príchod“.)

Adventisti veria, že pri druhom príchode Krista budú všetci, ktorí mu uverili, vzkriesení k novému životu. Veriaci, ktorí sa návratu Ježiša Krista dožijú, budú premenení. Vychádzajú z biblickej správy, ktorá hovorí, že ľudia budú vzkriesení a budú trvalo žiť plným, aktívnym životom na novej zemi.

Na základe viery, že Boh má človeka rád a praje si, aby žil šťastne, sa snažia rešpektovať Božiu vôľu vyjadrenú najmä v Desatore prikázaní. Nerobia to preto, aby tým získali spasenie, ale ako výraz úcty a lásky k Bohu s vedomím, že „žiaden ľudský zákon nemôže viesť k takému mravnému zdokonaleniu ako zákon Boží“ (Petr Chelčický). Adventisti veria, že spasenie je jedine z Božej milosti. Prikázania ukazujú, čo je dobré a čo zlé, ale silu k zmene dáva len Boh v Ježišovi Kristovi prostredníctvom Ducha Svätého.

Adventisti veria, že Boh od samého začiatku ustanovil siedmy deň týždňa – sobotu – ako deň odpočinku. Svätením soboty uznávajú a slávia Boha ako Stvoriteľa. Nasledujú tak príklad Ježiša Krista a apoštolov. Tento bod biblického učenia je tiež vyjadrený v názve cirkvi (siedmeho dňa).

Veria, že biblický spôsob, ktorým človek vyjadruje odhodlanie žiť svoj život s Kristom, je krst. Predchádza mu zoznámenie s hlavnými zásadami Biblie a osobné, dobrovoľné rozhodnutie. To je dôvod, prečo adventisti krstia iba dospelých, a to biblickým spôsobom, ponorením.

AKO SME VZNIKLI

Adventisti zakladajú svoju vieru na kréde prvokresťanskej cirkvi a hlásia sa k reformačnému procesu, ktorý začal Ján Hus, Martin Luther, Ján Kalvín a ďalší. V započatom reformačnom procese v priebehu ďalších storočí pokračovali rôzne nové hnutia. Napr. pietizmus zdôrazňoval hlbokú vnútornú zbožnosť, metodizmus priniesol vedomie potreby študovať Bibliu, milleristické hnutie v Spojených štátoch pripojilo dôraz na štúdium biblických proroctiev a z nich vyplývajúcu aktuálnosť Kristovho druhého príchodu na našu zem.

Cirkev adventistov siedmeho dňa vyrástla z duchovných prúdov kresťanstva z konca 18. a zo začiatku 19.storočia. Po roku 1844 vznikali skupiny kresťanov, ktoré spájala živá viera v spoľahlivosť biblických výrokov o druhom advente Ježiša Krista, ako aj výhľad nádeje na skoré splnenie všetkých Božích prísľubov tým, čo „zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša.“(Zj 14,12). Takto výrazne adventne profilovaná skupinasa v roku 1863 stala organizovaným hnutím s názvom Adventisti siedmeho dňa s celosvetovým misijným poslaním. Priekopníci tejto mladej cirkvi prišli v rokoch 1894 – 1896 v rámci svojej európskej misie aj na územie Slovenska. Cirkev adventistov siedmeho dňa tu teda už vyše storočia žije a podľa svojich misijných možností účinne pôsobí v nádeji, že jej „námaha nie je márna v Pánovi“ (1 Kor 15,58). Cirkev adventistov je od roku 1949 registrovaná štátom a zaujíma nezastupiteľné miesto v rodine protestanských cirkví v našej vlasti.

ADVENTISTI VO SVETE


216
Počet krajín, v ktorých pôsobime
7835
Školy a univerzity
474
Nemocnice, sanatóriá a kliniky
126
Domovy dôchodcov a detské domovy

15
Mediálne centrá
63
Vydavateľstvá
2283
Rozhlasové stanice
130
ADRA, krajiny kde pomáhame


ADVENTISTI NA SLOVENSKU

INŠTITÚCIE CIRKVI
28 duchovných pracovníkov
42 organizovaných zborov
2 265 pokrstených členov
  • Teologický seminár TS-Sázava, ČR (bakalárske štúdium, s prestávkami od r.1920,  http://www.tscasd.cz)

  • Stredisko korešpondenčných kurzov
  • Vydavateľstvo Advent Orion
  • Štúdio NÁDEJ
  • ADRA Slovensko