95 téz ospravedlnenia z viery

95 téz ospravedlnenia z viery
 1. Kresťan robí to, čo je správne, pretože je kresťan, nikdy nie, aby sa stal kresťanom. (Ján 15,5)
 2. Spravodlivosť rovná sa Ježiš. Nemáme spravodlivosť mimo Ježiša. (Rim 1, 16-17)
 3. Jediný spôsob, ako hľadať spravodlivosť, je hľadať Ježiša. (Rim 4, 4-5)
 4. Kresťanstvo a spasenie sú založené nie na tom, čo robíš, ale na tom, koho poznáš. (Rim 3, 28)
 5. Konanie správneho tým, že nekonám nesprávne, nie je konanie správneho. Byť dobrý tým, že nie som zlý, neznamená byť dobrý. (Mat 23, 27-28)
 6. Spravodlivosť ťa urobí morálnym, ale morálka ťa neurobí spravodlivým. (Mat 5, 20)
 7. Naše dobré skutky nie sú tým, čo nás zachráni. Naše zlé skutky nie sú tým, čo nás odsúdi. (Rim 3,20)
 8. Každý sa rodí hriešny (alebo na seba sústredený), pretože každý sa rodí oddelený od Boha. (Žalm 58, 3)
 9. Boh nás neberie na zodpovednosť za to, že sme sa narodili hriešni. (Ez 18, 20; Ján 1,9)
 10. Hrešíme, pretože sme hriešni; nie sme hriešni, pretože hrešíme. (Rim 7, 14-20)
 11. Hriech (žiť nezávisle na Bohu) plodí hriech (robenie nesprávnych vecí). (1.Ján 3,6)
 12. Ktokoľvek žije nezávisle na Bohu, žije v hriechu. (Ján 16, 8-9)
 13. Najlepšia definícia pre vieru je dôvera. Viera je byť závislý na Niekom inom. (Mat 15, 21-28)
 14. Keď poznáš Boha, začneš Mu dôverovať. Keď Ho nepoznáš, nebudeš Mu dôverovať; ak Mu nedôveruješ, nepoznáš Ho. (2.Tim 1, 12)
 15. Viera je ovocím Ducha, nie ovocím človeka. Nie je to niečo, na čom my pracujeme, alebo k čomu sa dopracujeme. (Gal 5, 22)
 16. Pozitívne myslenie nevyprodukuje pravú vieru, ale viera vyprodukuje pozitívne myslenie. (Rim 10, 17)
 17. Odovzdanie sa je vzdanie sa samého seba, nie vzdanie sa svojich hriechov. Vzdanie sa svojich hriechov je výsledkom vzdania sa seba samého a hľadania Boha. (Rim 10, 3-4)
 18. Keď pracujem na tom, aby som sa vzdal svojich hriechov, môže ma to viesť k tomu, že sa nevzdám samého seba. (Rim 9, 31-32)
 19. Nikto sa nemôže sám ukrižovať, ani dať seba samého. (Gal 2, 20)
 20. Sme ovládaní Bohom alebo satanom. Kontrolu môžeme mať len nad tým, koho si vyberieme, že nás bude ovládať. (Rim 6, 16)
 21. Odovzdanie vôle je odovzdaním práva rozhodovania, ale my používame naše právo rozhodovania, aby sme sa ho vzdali. Vzdávame sa nášho práva rozhodovania, keď ide o naše správanie; zachovávame si naše právo rozhodovania keď ide o vzťah. (Fil 2, 13; Rim 6, 11)
 22. Jediné cielené úsilie, aby sme žili kresťanským životom, je hľadať Boha – spontánne úsilie voči iným veciam sa dostaví ako výsledok. (Ján 15, 5; Fil 4, 13)
 23. Rastúci kresťania zakúšajú chvíľkové odovzdanie sa – niekedy sú závislí na Bohu, niekedy na sebe. (Luk 9, 54; Mat 16, 16, 17, 22, 23)
 24. Obrátenie je dielo Ducha Svätého, ktoré produkuje zmenu postoja voči Bohu a vytvára novú kapacitu na poznanie Boha. (Ján 3, 3-8)
 25. Obrátenie vedie k zmenenému životu. (Ez 36, 26-27)
 26. Obrátenie (rovnako ako pokánie) je neustála, nie jednorazová skúsenosť. (Luk 9, 23)
 27. Pokánie je ľútosť nad hriechom a odvrátenie sa od hriechov. Pokánie je dar; preto ľútosť nad hriechom a odvrátenie sa od hriechov je tiež dar. (Sk 5, 31)
 28. Nemeníme naše životy, aby sme prišli ku Kristovi; prichádzame k Nemu takí, akí sme, a On mení naše životy. (Ján 6, 37)
 29. Boh nám dáva pokánie pred tým, než nám dáva odpustenie. (Sk 3, 19)
 30. Svetský zármutok je, keď ľutujeme, že sme porušili zákon a boli sme chytení. Boží zármutok je, keď ľutujeme, že sme zlomili srdce a zranili nášho najlepšieho Priateľa. (2.Kor 7, 10)
 31. Jediný známy hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je ten, ktorý neľutujeme a za ktorý neprosíme o odpustenie. (1.Ján 1, 9)
 32. Odpustenie nemá zmysel pre hriešnika, pokiaľ ho hriešnik neprijme. (Žalm 86, 5)
 33. Božie odpustenie nie je limitované, ale naše prijatie Jeho odpustenia môže byť limitované. (Mat 18, 21-22)
 34. Tým, ktorým bolo veľa odpustené, veľa milujú; tí, ktorí veľa milujú, budú aj veľa poslúchať. (Luk 7, 41-43; Ján 14, 15)
 35. Odpustenie je zadarmo, ale nie je lacné. Stálo život drahého Božieho Syna. (Ján 3, 16)
 36. Boh odpúšťa hriešnikom, nie hriechy, ale Biblia to nazýva odpustenie hriechov. Ježiš zomrel, pretože hriechy nemohli byť odpustené. (Iz 53, 5,6,8)
 37. Kristus zomrel za naše hriechy podľa Biblie. (1.Kor 15, 3)
 38. Kríž umožnil Bohu, aby bol spravodlivý a odpustil každému. (Rim 3, 23-26)
 39. Kristova smrť bola nevyhnutná, aby nám bolo odpustené. (Ján 3, 14-15)
 40. Nemôžeme nič pridať k tomu, čo Ježiš urobil na kríži, ale Boh môže hojne pridať. (Žid 7, 25; 9,11-12)
 41. Ostávať s Ježišom je práve tak dôležité, ako prichádzať k Nemu. (Ján 15, 4)
 42. Istota spasenia pokračuje prostredníctvom denného osobného vzťahu s Ježišom. (1.Ján 5, 11-12)
 43. Kresťania by mali vedieť, že dnes majú istotu spasenia. (Ján 6, 47)
 44. Biblia učí „raz spasený, navždy spasený“, pokiaľ vydržíš byť spasený. (Mat 24, 12-13)
 45. Pokoj nepochádza z víťazstva, víťazstvo pochádza z pokoja. (Ján 8, 11)
 46. Jeden z dôvodov, prečo naďalej hrešíme, je, pretože neveríme, že nám je odpustené. (1.Ján 3, 2-3)
 47. Spravodlivosť z viery je skúsenosť, nie teória. (Fil 3, 9-10)
 48. Modlitebný život kresťana nie je voliteľný. Vzťah s Bohom je úplný základ pretrvávajúceho kresťanského života. (Ján 17, 3)
 49. Ak si nenájdeme čas na Bibliu a modlitbu, duchovne zomrieme. (Ján 6, 53)
 50. Len to, že čítaš Bibliu a modlíš sa, neznamená, že budeš mať vzťah s Bohom, ale ak to nebudeš robiť, nebudeš ho mať. (Ján 5, 39-40)
 51. Hlavný účel modlitby nie je dostať odpovede, ale komunikácia – poznať Ježiša. (Zj 3, 20)
 52. Hlavný zámer biblického štúdia nie je, získať informácie, ale komunikácia – poznať Ježiša. (Zj 3, 20)
 53. Pokiaľ sa nenaučíme hľadať Ježiša kvôli Nemu samému, nie kvôli nám, veci sa často zhoršia, keď sa modlíme. (Jób)
 54. Ktokoľvek, kto je zmalomyseľnený svojím vzťahom kvôli svojmu správaniu, je zákonník. (Rim 7, 14-24)
 55. Pravá poslušnosť je darom od Boha – rúcho je zadarmo! (Mat 22, 11-14)
 56. Pravá poslušnosť vychádza zvnútra navonok, a nie zvonku dovnútra. (Mat 23, 25-26)
 57. Pravá poslušnosť je spontánna a prirodzená. Prichádza len prostredníctvom vzťahu viery s Kristom. (Ján 14, 15)
 58. Ten, kto je závislý na Bohu, aby dostal silu, sa nemusí veľmi namáhať, aby poslúchal. Musí sa namáhať, aby neposlúchal. (1.Ján 3, 6)
 59. Poslušnosť, ktorá je len vonkajšia, je falošná poslušnosť. (Mat 5, 20)
 60. Keď poznáme Boha, ako je našou výsadou ho poznať, náš život bude životom neustálej poslušnosti. (1.Ján 2,3)
 61. Každý, kto sa snaží žiť kresťanským životom bez Krista, nie je kresťan; je zákonník (či konzervatívny alebo liberálny) (Gal. 3:1-3)
 62. V zákone nie je sila na skutočnú poslušnosť. Vrch Sinai je neúčinný bez vrchu Golgota. (Rim. 8:3)
 63. Kristus je koncom zákona spravodlivosti, ale nie je koncom zákona. (Rim. 10:4)
 64. Dobré skutky, urobené bez Krista, sú zlými skutkami. (Mat. 7:22,23)
 65. Cieľom dobrých skutkov nie je zachrániť sa, ale vzdať Bohu slávu. (Mat. 5:16)
 66. Keď príde na skutočnú vieru a skutky, nemôžete mať jedno bez druhého. (Jakub 2:17,18,26)
 67. Viera rastie kvantitatívne nie kvalitatívne; rast spočíva v stálej závislosti na Bohu. (Lukáš 17:5,6)
 68. Nerastieš tým, že sa pokúšaš rásť. (Mat. 6:27)
 69. Kresťania sa stávajú silnejšími uvedomovaním si svojich slabostí. Keď sme slabí, tak sme silní. (2.Kor. 12:9,10)
 70. Všetko dokážeme skrze Krista, ktorý nás posilňuje, ale bez Neho nedokážeme urobiť nič. (Fil. 4:13; Ján 15:5)
 71. Satan nemá moc prinútiť hrešiť tých, ktorí sú závislí na Bohu, ale tí, ktorí sú závislí na sebe, sú ľahko porazení. (2.Kor. 10:4,5)
 72. Stály, denný vzťah s Bohom nás vedie k pretrvávajúcemu odovzdaniu sa alebo k neustálej závislosti na Ňom. (Ján 15:2)
 73. Pozeranie sa na seba je vždy bodom, kedy sa oddeľujeme od Boha a kedy sa narúša naša neustála závislosť na Ňom. (Mat. 14:27-30)
 74. Boh sa od nás nikdy neoddelí, ale my si môžeme vybrať, či sa oddelíme sa od Boha. (Rim.8:35,38,39)
 75. Dôvod, prečo Boh chce, aby sme svedčili, je v prvom rade pre naše dobro. (Mat. 11:29)
 76. Túžba zdieľať sa prichádza pre kresťana prirodzene (avšak spôsoby sa môžu líšiť). (2.Kor. 4:13)
 77. Najšťastnejším človekom na svete je ten, ktorého život je najviac zasvätený službe ostatným.
 78. Najsmutnejším človekom je ten, ktorého život je najviac zasvätený službe sebe samému. (Marek 8:35)
 79. Kresťanská služba v duchovnom živote zodpovedá cvičeniu v telesnom živote. (Skutky 3:6-9)
  „Evanjelium kráľovstva“ je dobrá správa spravodlivosti z viery. (Mat.6:33)
 80. Skutočný problém pokušenia je, či budeme žiť nezávisle na Bohu. (Ján 16:8,9)
 81. Pokušenia sa stávajú hriechmi, keď im povieme „áno“ v našej mysli. (Mat. 5:21,22,28)
 82. Ježiš bol pokúšaný robiť správne veci, ale vo svojej vlastnej moci, a aj my sme pokúšaní rovnako. (Mat. 4:2,3)
 83. Pán vie ako vyslobodiť veriacich, nie neveriacich z pokušenia. (2.Petrova 2:9)
 84. Pokušenia nepremôžeme v čase, keď prídu, ale vždy predtým. (Žid. 4:16)
 85. Víťazstvo nie je niečo, čo dosiahneme, je to niečo, čo dostaneme. (1.Kor. 15:57)
 86. V kresťanskej vojne sme aktívni v boji viery a pasívni v boji s hriechom. (Ef. 6:10-18)
 87. Pravé víťazstvo je zvíťaziť nad snahou zvíťaziť. (2.Kron 20:15,17)
 88. Dokonalosť charakteru nie je našou prácou; je to Božia práca v nás. (Žid. 13:20,21)
 89. Dokonalosť môže byť nebezpečnou témou, ak sústredí našu pozornosť na nás a naše vlastné skutky. (Gal.3:3)
 90. Ježiš bol ako Adam pred pádom do hriechu v tom, že mal bezhriešnu prirodzenosť- nenarodil sa oddelený od Boha. Ježiš bol ako Adam po páde vo fyzickej sile, duševnej sile a morálnej hodnote. (Lukáš 1:35; Žid. 2:17,18)
 91. Ježiš nemal žiadnu výhodu oproti nám pri premáhaní pokušení. (Žid. 4:15)
 92. Ježiš premohol pokušenia takým istým spôsobom, ako ich môžeme premôcť aj my- mocou, ktorá bola nad Ním, nie mocou z vnútra Neho. (Ján 14:10)
 93. Ježiš považoval hriech za ohavný. Pokiaľ budeme závislí na Bohu, tiež budeme považovať hriech za ohavný. (Žid. 1:8,9)
 94. Nikdy nebudeme takí, aký bol Ježiš, ale môžeme robiť to isté, čo robil Ježiš. (Ján 14:12)
 95. Problémom hriechu je rozbitý vzťah medzi Bohom a človekom- cieľom spasenia je obnoviť vzťah medzi Bohom a človekom. (Zj. 19:7-9)
Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *